Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

SVEIKINAME VISUS SU ŠVENTĖMIS!!!!!

Tikslai ir uždaviniai

Mokyklos strateginiai tikslai:

1. Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes mokiniui realizuoti individualius gebėjimus.

2. Muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas, pasitelkiant socialinius partnerius, puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą.

3. Efektyvus išteklių valdymas, kuriant ir gerinant mokyklos įvaizdį, turtinant mokyklos materialinę techninę bazę.

4. Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų vystymas bendradarbiaujant.

Uždaviniai:

1. Kurti prielaidas mokinių ugdymo ir mokymo (si) tobulinimui.

2. Didinti gitaros instrumento mokinių skaičių pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programose.

3. Suburti mokyklos bendruomenę, organizuojant naujus bei tradicinius renginius.

4. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos bei užsienio ugdymo įstaigomis.

5. Modernizuoti mokyklos IKT bazę.

6. Įsigyti naujus instrumentus,metodines mokymo priemones, mokyklinį inventorių.

7. Sukurti mokyklos atributiką: himną, vėliavą ir kt. priemones, reprezentuo-jančias mokyklą.

8. Atnaujinti mokyklos pastatą.

9. Sudaryti prielaidas aktyviam visų mokyklos bendruomenės narių mokymuisi. bendradarbiaujant.

10. Sukurti efektyvią mokyklos veiklos įsivertinimo sistemą.

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
rudens 2018-10-29 - 2018-11-02
žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 - 2019-01-02
žiemos 2019-02-18 - 2019-02-22
pavasario (Velykų) 2019-04-23 - 2019-04-26