Logotipas

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

NUO 2021 09 01 D. TAPOME KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLA!!! (www.ksmm.lt)

Tikslai ir uždaviniai

Mokyklos strateginiai tikslai:

1. Ugdymo kokybės gerinimas, siekiant mokinio pažangos.

2. Muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas su socialiniais partneriais, puoselėjant tradicijas.

3. Racionalus finansų naudojimas, kuriant funkcionalią ir dinamišką ugdymo aplinką.

Uždaviniai:

1. Gerinti pamokų lankomumą, skatinant mokinių motyvaciją.

2. Sukurti mokytojų pasiektų darbo rezultatų analizavimo ir vertinimo sistemą.

3. Didinti programų pasiūlą, įvedant naujas ir atnaujinant esamas ugdymo programas.

4. Sudaryti sąlygas, vykdyti ugdymo procesą gretimų mikrorajonų bendrojo lavinimo mokyklose.

5. Ruošti naujus bei tradicinius mokyklos renginius, įtraukiant didesnį mokinių skaičių.

6. Gerinti informacijos sklaidą apie mokyklą Kauno mieste, didinant mokinių skaičių programose.

7. Užmegzti ir palaikyti ryšius su naujais socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.

8. Įsigyti naujų mokymosi priemonių.

9. Atnaujinti edukacinę aplinką.

MOKYKLOS STEIGĖJAS

Kauno miesto herbas

Adresas:
V. Krėvės pr. 54, LT–50401 Kaunas
tel.: (837) 312053, (837) 315673
fax.: (837) 312053

El. paštas:
mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt

Interneto svetainė:
www.mpetrausko.kaunas.lm.lt

Mokyklos tipas:
neformaliojo švietimo mokykla
kodas – 190144791

Mokyklos teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos priklausomybė:
Kauno miesto savivaldybės institucija

Mokomoji kalba:
lietuvių kalba

Mokymo forma:
dieninė, savarankiško mokymosi

Mokiniams suteikiamos atostogos:
Rudens atostogos
2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

PARTNERIAI
Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Bernardo Brazdžionio mokykla
Martinaičio dailės mokykla
V. Kuprevičiaus progimnazija
VDU muzikos akademija
Vanadzor Komitas
Garliavos meno mokykla
Raseinių meno mokykla
Kauno dailės gimnazija
Kauno miesto muziejus
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka
Dailės muziejus